Gül kokulu Mevlana

Belki kalbinizde Şirvan hakkında söylediğim hususlarda bir şüphe oluşabilir.

Tarix: 8-12-2014 // saat: 16:08
Sevgili Dostlar,
Belki kalbinizde Şirvan hakkında söylediğim hususlarda bir şüphe oluşabilir. Belki bu adam, İsmail Şirvanî veya Mir Hamza Nigarî hakkında söylediklerini nereye dayandırıyor, diyebilirsiniz.
Mir Hamza hakkında söylediğimiz her şeyi onun eserine bakarak kanıtlayabiliyoruz; ancak İsmail Şirvanî’nin bir eseri olmadığı için kaynak nedir, sorusu doğal olarak ortaya çıkmaktadır.
Dostlar,
İsmail Şirvanî, büyük bir âlim, büyük bir teşkilatçı, büyük bir velidir. Bunlardan ilminin kanıtı, hayatı boyunca ilim yolunda koşması; Arapça, Farsça dersleri vermesi; fıkıh, hadis gibi ilimleri hem medreselerde hem de tekkesinde öğretmesidir. Büyük bir teşkilatçıdır; çünkü Azerbaycan’da neredeyse her köyde bir halifesi olan tek insandır. Şirvan bölgesinde hemen hemen her yerleşim yeri onun veya o köye yerleşmiş İsmail Şirvanî halifesinin adı ile anılıyor. Ayrıca Anadolu’da, özel olarak Amasya’da, tüm Azerbaycan göçmenlerine “Şirvanlı” dedirtecek kadar etkili bir şahsiyet olmuştur. Yani onun Şirvan bölgesinden gelmesi diğer bölgelerden gelenleri de o adın altında toplanmaya teşvik etmiştir. Bu sevgi ve ilgi onun teşkilatçılığının bir göstergesidir. Amasya’da yetiştirdiği pek çok âlimi, başta Mir Hamza’yı, Azerbaycan’a mücadele için göndermesi; İmam Şamil gibi bir mücahide ilham vermesi bu yönünün ayrı ayrı tezahürleridir.
Peki iyi bir veli olduğunun kanıtı nedir?
İşte o kanıt da Mevlanâ Halid-i Bağdadî’nin kendisine gönderdiği aşağıdaki icazetnamedir. İnanıyorum ki İsmail Şirvanî bu icazetnameyi harfi harfine uygulamıştır. Bu yüzden onu anlatan Gül Kokulu Mevlanâ- Şirvanî romanımda bu icazetnameye uygun bir karakter çizmeye gayret ettim.
Dostlar,
Zaten bu icazetnameyi harfiyen uygulayan her insan veli bir kul olabilir; ancak bizim gibi dünyaya sapasağlam kökler salmış insanlar için bu imkansızdır.
İddia ediyorum ki bu icazetname İsmail Şirvanîdir, İsmail Şirvanî budur.
İşte İcazetname…
“Hamd sadece Allah’a mahsusdur. Salavat ve selam, vahyine seçtiği Hz. Muhammed’e (s.a.v), ailesine ve sahabesine olsun. Bundan sonra Allah’ın halifesi olarak şefkatli, sadık dost, âlim, ariflerin ve faziletlilerin menbaı, sadat-ı tarik-ı Nakşibendiyyenin emri ile kuvvetlendirilmiş kardeşim, sevdiğimiz, kerem sahibi Hacı İsmail Efendi’ye icaze verdim. Allah-u Teala bereketini, derecelerini ve hallerini artırsın. Talebelerine feyzlerini yağdırsın. Ona Nakşibendiye tarikatında irşad, zikir ve tevhid telkini ile taliplere nazarının tesirini, nurları muayyen etmekteki ve perdeleri kaldırmaktaki iktidarını tecrübe ettikten sonra icaze verdim. Bu icazeyi, silsile-i âliyenin büyüklerinden aldığım müsaade ve Peygamberin sünneti üzerine istihareden sonra verdim.
Evliyanın yoluna teşebbüs eden herkes onun sohbetini ganimet bilsin.
Ona kitap ve sünnete sarılmayı tavsiye ederim. Keşf ve vicdan ehli imamlara uygun olarak fırka-i naciye olan ehli sünnenin görüşlerinin gereği olan akideyi tashihe emredip çalışmayı vasiyet ederim.
Ve ona Kur’an muallimlerine, fıkıh âlimlerine, sufilere hürmet etmeyi; kalp selameti, nefis semaheti, cömertlik, güler yüzlülük, eziyetten çekinmek, kardeşlerin kusurlarını affetmek, büyüklere ve küçüklere nasihat, düşmanlıkları terk etmek, tamahı terk etmek, ihtiyacının karşılanacağı hususunda Allah’a itimat etmek (Allah kendisine güvenenleri darda koymaz), kurtuluşun ancak doğrulukta olduğundan (doğruluktan) asla ayrılmama ve Allah’a vasıl olmak- ki bu ancak Hz. Muhammed’e tabi olmaktır- hususunu tavsiye ederim. Kendisini hiç kimseden üstün görmeyip nefsini herkesten aşağı görsün, aleyhinde hareket edenleri ve hased edeni Allah’a havale etsin. Başına gelen şerleri, gayreti ile def etmeye çalışmasın. Bu tarikat-ı âliyenin şeyhleri bazı himmetleri ile sana yetişecekler. Eğer isterse Allah-u Tealanın kudreti ile fesadı o anda maddi olarak bağlarlar. Bendelerinin sayısınca, razı olduğu nefisler adedince, dünyanın ziyneti ve kalemlerinin mürekkebleri sayısınca (miktarınca) Allah’ın salavat ve selamı yine Nebiy-i ümmisi Muhammed’in aile ve sahabesinin üzerine olsun. Mevlanâ Halid-i Bağdadî

Bu icazetname Arapçadır ve aslı, Amasya’da İsmail Şirvanî’nin türbesinde mevcuttur. İnanmayan okusun…
 
Dos.Dr. Metin Hakverdioğlu

Özəl Xəbər
Son şərhlər
Siz də yazın
SİZ DƏ YAZIN