Şamaxıda beynəlxalq simpozium

 III BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ
TÜRK DÜNYASI MƏDƏNİ İRSİ SİMPOZİUMUNUN
PROQRAMI 

Tarix: 13-5-2017 // saat: 00:57
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Şamaxı filialı
 
Türkiye Cümhuriyeti Amasya Universitesi
 
Amasya Azərbaycan Türkləri Kültür, Sanat və Dayanışma Dərneği
 
MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi
 
 
III BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ
TÜRK DÜNYASI MƏDƏNİ İRSİ SİMPOZİUMUNUN
PROQRAMI 
 
Şamaxı, 17-18 may 2017-ci il
 
PROQRAM
 
Konfransın elmi bölmələri
1. Həmzə Nigari və Sufizm
2. Türk dünyası mədəni irsi
3. Gənc alimlərin Sufizm və Türk dünyası mədəni irs araşdırmaları
 
PLENAR İCLAS
 
Konfransın açılışı:
 
ADPU Şamaxı filialının akt zalı, 17 may 2017-ci il, saat 1100
 
Giriş sözü: Dr. Tünzalə YUSİFOVA, ADPU Şamaxı filialının direktoru
 
Çıxışlar:
1. Prof.Dr. Cəfər CƏFƏROV - ADPU-nun rektoru
2. Asif AĞAYEV – Şamaxı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı
3. Prof.Dr. M. Fatih KÖKSAL, Amasiya Universiteti Fən-Ədəbiyyat Fakultəsinin Dekanı
4. Dos.Dr. Metin HAKVERDİOĞLU - Amasya Üniversitesi - Sebatî’nin Nigarî’ye Nazireleri, 
5. Dos.Dr. Nəzakət MƏMMƏDLİ - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu - Seyid Nigarinin təsəvvüfi görüşləri
 
I BÖLMƏ
 
Sədr: Prof.Dr. M. Fatih KÖKSAL 
Həmsədr: Dos.Dr. Nəzakət MƏMMƏDLİ 
Katib: Dr. Firidə MUSTAFAYEVA
 
Prof.Dr. Zoran MATEVSKI - Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy, Department of Sociology, Skopje, Macedonia, Doc.Dr. Dushka MATEVSKA - SEE University, Institute Max van der Stoel, Tetovo, R. Macedonia - Sufism and religious tolerance in West Balkan region - MAKEDONİYA 
 
Prof.Dr. Kübra ƏLİYEVA - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu - Azərbaycanda sufi xanəgahlarının əsas funksiyası
 
Prof.Dr. Minaxanım NURİYEVA TƏKLƏLİ - Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu - Nigarinin ideya-məslək ortağı Xasay xan Usmiyevin XIX əsr Qafqaz-Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitində yeri
 
Prof.Dr. Rüfət HÜSEYNZADƏ - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univeristeti - Yəsəvilikdən qaynaqlanan Bекtаşiliк və Bektaşilikdə mənəviyyat
 
Dos.Dr. Sevda SADIQOVA- - Bakı Dövlət Universiteti - Nigari şeirində sevgi anlayışının dil aspektləri
 
Doç.Dr. Osman AYDINLI - Marmara Üniversitesi - Bursalı Mehmet Tahir’in “Osmanlı Müellifleri” Eserine Göre Türkiye ve Azerbaycan’da Faaliyet Gösteren Âlim ve Mutasavvıflar
 
Dr. Şahsəddin MİKAYILOV, Dr. Firidə MUSTAFAYEVA - ADPU Şamaxı filialı - Əski mədəniyyətimizdə sufizmin mədəni dəyərləri və ayinləri
 
Dos.Dr. Səadət ŞIXIYEVA - AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu - “Nigarnamə”də poetik sinkretizm: ənənə çərçivəsində axtarışlar
 
Yrd. Doç. Dr. Musa KAVAL - Hakkari Üniversitesi - Tasavvufi Gelenekte Çok Kültürlülüğün Bir Örneği; Hamza Nigari
 
Doç. Dr. Hikmet ATİK - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Hamza Nigarî Dîvân’inda Ayna Metaforu
 
Dos.Dr. Mətanət ABDULLAYEVA - Bakı Dövlət Universiteti - Təsəvvüfdə “qəm” və “məstlik” anlayışlarının konseptual mahiyyəti
 
Dos.Dr. Bilal HƏSƏNLİ - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - Mir Həmzə Seyid Nigari poeziyasında kamil insan problemi
 
Dr. Elmira ABASOVA - Miras Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi -Mir Həmzə Seyid Nigari və Mir Sədi Ağa poeziyasında paralelliyin sintezi
 
Dr. Firidə MUSTAFAYEVA - ADPU Şamaxı filialı, Aytac RƏCƏBOVA - Qobustan şəhər 2 saylı tam orta məktəb - Seyid Yəhya Bakuvinin fəlsəfi düşüncələri
 
Dr. Həbibə ƏLİYEVA - AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - Sufizm atributlarından biri olan təbərzinlər üzərində epiqrafik yazı nümunələri
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan UĞUR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Büyük Türk Müfessir İmam-ı Maturidi’nin Te’vilat’ında Büyük Günah Kavramı
 
Dr. İlhamə QƏSƏBOVA - AMEA Folklor İnstitutu – Qazaxın İncə dərəsində təsəvvüf və nəqşibəndlik
 
Dos.Dr. Kəmalə PƏNAHOVA - Bakı Dövlət Universiteti - Sufi mistik düşüncəsində vəhdət əl-vücud təlimi (Mir Həmzə Seyid Nigari yaradıcılığında)
 
Dos.Dr. Könül HACIYEVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Halili yaratıcılığında sufi bakış açısı
 
Dos.Dr. Xuraman HÜMMƏTOVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Mir Həmzə Seyid  Nigari yaradıcılığında Qarabağ  həqiqətlərinin poetik dərki
 
Dos.Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ - Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti - Hoca Ahmed Yesevi temsilçisi Seyid Mir Həmzə Nigarinin Poeziyası
 
Dos.Dr. Gülnarə SƏFƏROVA - Azərbaycan Tibb Universiteti - Təsəvvüf fəlsəfəsində qadın sufilər (Erkən dövr. Bəsrə məktəbi)
 
Dos.Dr. Məhbubə QURBANOVA – Bakı Dövlət Universiteti - Mir Həmzə Seyid Nigarinin əsərlərində işlənən yer adları
 
Arş. Gör. Müslüm YILMAZ - İstanbul Üniversitesi - Seyyid Nigârî’nin Eşi Lutfiye Hanım’ın Tasavvufi Şiirleri 
 
Yrd.Doç.Dr. Fatih SONA - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Seyyid Hamza Nigârî’nin Fuzûlî’ye Yazdığı Tahmisler 
 
Ayişə NƏBİ - Araşdırmaçı-yazar - Xaneyi-vəhdətdə
 
Asif SEYİDOV - Hacı Mahmud əfəndi məscidi dini icması - Peyğəmbər varislərindən biri - Hacı Mahmud əfəndi Qarani
 
Dilguşə SÜLEYMANOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - Mir Həmzə Seyid Nigarinin yaradıcılığı və Xətainin “Dəhnamə” poemasında məna bağlılıqları 
 
Gülxanım ƏSƏDZADƏ - Azərbaycan Milli Konservatoriyası - Azərbaycan musiqi folklorunun məhəlli xüsusiyyətlərinə yeni baxış
 
İlahə SÜLEYMANOVA - ADPU Şəki filialı - Seyid Mir Həmzə Nigari əsərlərində klassik Azərbaycan şeirinin izləri 
 
İradə VƏZİROVA - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu - Seyid Yəhya Bakuvi-Şirvani müasir tədqiqatçıların araşdırmalarında
 
Nazim QULİYEV - Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar - Şeyx Mir Həmzə Nigarinin əminəvəsi Mir Fəttah ağa ocağının möcüzələri
 
Nuranə MİRSƏDİZADƏ - Araşdırmaçı-yazar - Şəmsəddin Yeşil və Mir Həmzə Seyid Nigari həzrətləri
 
Səadət VERDİYEVA - Azərbaycan Milli Konservatoriyası - Xanəndə İslam Rzayevin ifasında “Rast” Azərbaycan muğam dəstgahının təfsiri
 
Xanəmir TELMANOĞLU - Azad Azərbaycan televiziyası - İmanın və eşqin ritmi
 
Musa MUSAYEV – Ağsu rayonu Gəgəli kənd Ümumi orta məktəbi - Şirvanda sufizm haqqında qısa arayış
 
II BÖLMƏ
Sədr: Prof.Dr. Qafar Cəbiyev 
Həmsədr: Dos.Dr. Mayıl Alıcanov 
Katib: Şəlalə Seyidova 
 
Prof.Dr. Qafar CƏBİYEV - AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Dr. Fariz XƏLİLLİ - ADPU Şamaxı fiialı - Azərbaycanın İsmayıllı bölgəsində sufizmin tarixi mərhələləri 
 
Prof.Dr. Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu - Türk ədəbi-mədəni təfəkküründə sufizm
 
Prof.Dr. Gülbəniz BABAXANLI, Natiq MÜRSƏLOV - AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi - Büyük türk sevdalısı Hüseyin Cavit’in fikir dünyasının gelişmesinde İstanbul Mühitinin Rolü 
 
Prof.Dr. Şikar QASIMOV - Azərbaycan Texniki Universiteti - Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin zənginləşməsində aşıq sənətinin rolu
 
Prof.Dr. Gülşən ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti - Kamil irfan abidəsi (Füzulinin “Rindü zahid”i sufizm kontekstində)
 
Doç. Dr. İbrahim IŞITAN - Karabük Üniversitesi - Multikültüralizm ve Sufizm
 
Dr. Alisa BORİSENKO, Prof.Dr. Yuriy HUDYAKOV – Novosibirsk State University, Russia - The Old Turkic Stone Statues of Man with Plaits in Issyk Kul Hollow of Kyrgyzstan - RUSSIA
 
Dos.Dr. Tünzalə YUSİFOVA - ADPU Şamaxı filialı - Şamaxıda multikultural dəyərlər
 
Doç.Dr. Mustafa YILDIRIM – Konya Necmettin Erbakan Üniveristesi - Kitab-i Dede Korkutta Geçen Giyim Sanatı Terimleri
 
Dos.Dr. Təranə RƏHİMLİ - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - 1960-70-ci illər bədii nəsrinin süjeti və ədəbi tənqid
 
Dos.Dr. Əlsahib MUSTAFAYEV, Dos.Dr. Vahid XANƏLİYEV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı - Islam mənəviyyatindakı bəşəri dəyərlər
 
Dos.Dr. Jalə QULAMOVA - Azərbaycan Milli Konservatoriyası - Məhsəti Gəncəvi yaradıcılığında musiqi
 
Dr. Akif MƏMMƏDLİ – AMEA Tarix İnstitutu - Türkiyə (Səlcuqlu və Osmanlı dönəmi) Azərbaycan təsəvvüfi əlaqələri
 
Dr. Kamalaxanım ASADULLAYEVA, Feride MİRİŞOVA AMEA Folklor Enstitüsü - Azerbaycan ve Türkiye'nin ayni isimli "Rast" Muğam Kalipları 
 
Dr. Elvüsal MƏMMƏDOV - AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu - Yusif əl-Qərdavinin yaradıcılığında mötədillik ideyaları
 
Dos.Dr. Bəsirə ƏZİZƏLİYEVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Almas İldırımın mühacirət dövrü yaradıcılığının əsas ideya istiqamətləri
 
Dos.Dr. Cəmilə MİRZƏYEVA - Azərbaycan Milli Konservatoriyası - Dram tamaşalarında musiqinin təzahürü
 
Yrd. Doç. Dr. Cengiz MÜRSELOV - Bingöl Üniversitesi - Azerbaycan’ın Fethinden Sonra Şirvan Bölgesinin Tarihi ve Coğrafi Durumu
 
Dos.Dr. Mayıl ALICANOV, Fəxrəddin MƏMMƏDOV - ADPU Şamaxı filialı - Əli bəy Hüseynzadə və türkçülük məfkurəsi
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Kafkasya Dini Coğrafyasi; Tarihi ve Dini Durum 
 
Dos.Dr. Nəzakət İSMAYILOVA - Naxçıvan Dövlət Universiteti - Türkiye'de yaşamış Azerbaycan göç edebiyatının temsilcileri
 
Dos.Dr. Zərifə CAVADOVA - ADPU Şamaxı filialı - 1920-1930-cu illərdə Azərbaycan hökümətinin din siyasəti
 
Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN - Amasya Üniversitesi - Kafkasya’dan Anadolu’ya Göç Ettirilen Çerkes Muhacirler ve Yaşanan Meseleler
 
Aysel BAĞIROVA - Azərbaycan Milli Konservatoriyası - Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinin fəaliyyətinin ilkin dövrləri 
 
Babək ABDULLAYEV, Ədilxan ZÜLFİQAROV - ADPU Şamaxı fililalı - Orta əsr səyyahlarının əsərlərində Şamaxının qala və ziyarətgahları
 
Çingiz DADAŞOV - ADPU Şamaxı fililalı - Multikulturalizmin Azərbaycan Modeli
 
Dilarə RÜSTƏMOVA, İlahə ƏMİROVA - S.M.Qənizadə adına 1 saylı tam orta məktəbi - Azərbaycan və Türkiyə mədəni əlaqələrinin milli-tarixi köklərinin möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyevin rolu
 
Elvan CAFAROV - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Dede Korkut bilim araştırma merkezi - "Kitab-ı Dede Korkut" Destanı`nda ve Doğu Anadolu'nun Ağrı, Bitlis, Van ve Muş Ağızlarında bir sıra islami ve tasavvuf değerleri üzerine 
 
Firuzə ƏSƏDZADƏ - Azərbaycan Milli Konservatoriyası - Azərbaycan xalq mahnıları müasir ifaçılıq sənətində
 
Qahirə ŞAHBAZOVA - ADPU Şamaxı filialı - Elmin köməkçisi, elm ölkəsinin şahı Nəsrəddin Tusi
 
Günel ŞIXƏLİYEVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Əli bəy Hüseynzadə yaradıcılığının əsas istiqamətləri
 
Dos.Dr. Qürbət MİRZƏZADƏ - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Azərbaycan ədəbi tənqidinin “Sərvəti- Fünun” dönəmi ədəbi-tənqidi fikri ilə qarşılıqlı müqayisəsi
 
Hacı Nərimanoğlu ABDULLA - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, “Zəngəzur” Cəmiyyətləri İctimai Birliyi - Anadoluda əbədiyyətə qovuşmuş Zəngəzurlu məşhurlar
 
Namiq ƏHMƏDOV - Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Jurnalisti - Almaz İldırım: nakam şair, nakam vətəndaş...
 
Nərgiz QARAYEVA - Bakı Dövlət Universiteti - Mühacirət ədəbiyatının görkəmli şairi Almas İldırımın şeirlərində Vətən həsrəti
 
Ofelya İSMAYİLOVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Vətən sevgisi və türkçülük ideyaları Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında
 
Ramil ZEYNALOV - Sumqayıt Dövlət Universiteti - Mahmud Kaşğarinin “Divani-lüğət it türk” əsərində işlənən atalar sözləri və məsəllərdə sadə cümlələr
 
Rəşad MUSTAFA - AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix institutu - Tiflisli alimlərin Türk mədəniyyətində yeri
 
Rasimə ƏHMƏDOVA - ADPU Şəki filialı - “Molla Nəsrəddin” jurnalının türk mədəniyyət tarixinə təsiri
 
Rima QULİYEVA - ADPU Şamaxı filialı - “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanlarında ifadə olunmuş milli-mənəvi dəyərlərimiz
 
Sabir İBRAHİMOV - ADPU Şamaxı filialı - İslam həmrəyliyi, multikulturalizm, sufilik
 
Tahir MƏHƏRRƏMOV - ADPU Şəki filialı - Azərbaycan multikultural həyat tərzi və etnik dəyərlər məkanıdır
 
Vaqif ASLAN - ADPU Şəki filialı - Türk dünyasının mədəni irsinin ədəbiyyatımızdakı izləri
 
III BÖLMƏ
Sədr: Dr. Fariz Xəlilli 
Həmsədr: Metin Hakverdioğlu 
Katib: Türkan Məmmədova 
 
Dr. Fariz XƏLİLLİ – ADPU Şamaxı filialı - Şirvan mahalları xanlıq və çarlıq dövrü kəsişməsində
 
Dr. Terane RÜSTEMOVA - AMEA Füzuli adına Elyazmalar Enstitüsü - Azerbaycan halk kültüründe petrol inançı
 
Dr. Andrea MACCHIA – İtaliya YOCOCU Assossasiyası, Dr. Fariz XƏLILLI – ADPU Şamaxı filialı - Şeyx Dursun türbəsi konservasiya layihəsi və digər türbələrin konservasiyasında tətbiqi
 
Dr. Məlahət BABAYEVA – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univeristeti - Aşıqların birinci qurultayı
 
Elnur ALİYEV – Tbilisi Devlet Universitesi – Preliminary report about Aga Efendi's manuscripts found in Buduq village – GÜRCİSTAN
 
Gülnar Yunusova - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Türk ədəbiyyatında Kamal Abdulla yaradıcılığının rolu
 
Aida MİRZƏYEVA - Bakı Dövlət Universiteti - Bəxtiyar Vahabzadənin tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş şeirlərində milli istiqlal məfkurəsi 
 
Mücahit AKKUŞ - Hitit Üniversitesi - Seyyid Nigari Divanında Dil ve Üslup
 
Aygün HEYDƏROVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - Hüseyn Abbaszadənin bədii nəsrində sənətkarlıq və ədəbi dil məsələləri (“Taqqılbab” və “Büllur mürəkkəbqabı və bənövşəyi Jiquli” hekayələri əsasında)
 
Zülfiyyə HÜSEYNOVA - Azərbaycan Milli Konservatoriyası - Şirvan aşıqlarının mahnı janrında bəzi üslub xüsusiyyətləri
 
Aysel ƏLƏKBƏRZADƏ - Bakı Dövlət Universiteti SABAH qrupları - Ömər Seyfəddin və Azərbaycan ədiblərinin hekayə yaradıcılığının müqayisəsi 
 
Ahmet Aytaç - Selçuk Üniversitesi - Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Dergah, Cami ve Tekkelerin Tefrişatına Dair Bazı Kayıtlar
 
Çinarə XƏLİLZADƏ – ADPU Şamaxı filialı – Afrikada sufizm və Azərbaycan
 
Gülər İSMAYILOVA - Bakı Dövlət Universiteti - Qaracaoğlan poetikasında müxtəlif mövzular
 
Günel BAXIŞOVA - Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti - Multikultural mühitin formalaşmasında sufi fəlsəfənin təsiri (Azərbaycan nümunəsində)
 
Günel SEYİDƏHMƏDLİ - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu - Sofi Həmidin məzar daşları
 
Dos.Dr. Leyla QULİYEVA - Azərbaycan Milli Konservatoriyası - Üçlü konsert janrına müraciət edən ilk Azərbaycan bəstəkarı (Azər Rzayevin üç violin və simfonik orkestr üçün konsert)
 
Könül MƏHƏRRƏMOVA - AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi - Ulu Turan aşiqi Hüseyn Cavidin ədəbi irsi XX əsr Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında
 
Nəzrin ATABƏYLİ - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu - İmadəddin Nəsimi poeziyası müasir alman ədəbiyyatında
 
Reyhan DADAŞOVA - AMEA Folklor İnstitutu - Məhəbbət dastanlarında təsəvvüf diskursu və sakral adlar
 
Reyhana SELİMOVA – Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, İstanbul Universitesi - Mir Hamza Nigârî Efendinin “İster” ve “Sana” redifli gazellerinde ilahi aşk
 
Vüsalə AĞAYEVA - Bakı Slavyan Universiteti - Mir Həmzə Seyid Nigarinin “Nigarnamə”sinin bəzi dil xüsusiyyətləri
 
Rüstəm ƏFƏNDİYEV - Azərbaycan Xalça Muzeyi - Alaçıq və onun əsas hissələri
 
Sevinc BAXŞIYEVA, Güləndam SƏFƏROVA - ADPU Şamaxı filialı - Azərbaycan – türk dillərinə məxsus fonetik, leksik, qrammatik xüsusiyyətlərin müvaziliyi
 
Şahin OSMANOV, Aysel OSMANOVA - Şamaxı şəhəri Texniki, humanitar, təbiət fənləri təmaüllü internat tipli lisey - Türkiyədə yaşamış Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı təmsilçiləri
 
Şəlalə SEYİDOVA - ADPU Şamaxı filialı - Almas İldırım şəxsiyyəti və yaradıcılığı gənclik üçün örnəkdir
 
Şəfa MURADOVA, ADPU “Dədə Qorqud” ETL, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu - Şeyx İbrahim Gülşəni yaradıcılığında sufizmin əksi
 
Şəhla XƏLİLLİ - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu - Balkan yarımadasında türk ədəbi mühiti və Əlaəddin Sabit Bosnəvi
 
Türkan İSMAYILBƏYLİ - Bakı Dövlət Universiteti Sabah qrupu - Xəlil Rza Ulutürk yaradıcılığında azadlıq və Turan məsələsi
 
Türkan MƏMMƏDOVA - ADPU Şamaxı filialı - Batı-Avrupa Edebi Metinlerinde Doğu Kültürü Motifleri ve Sözkonusu İki Edebiyatın Karşılaştırmalı İncelenmesi
 
Yasin BENZET - Türkiyə, doktorant - Bir Millət - İki Dövlət
 
Zərifə HƏMİDOVA - ADPU Şamaxı filialı - Həmzə Nigarinin coğrafi səyahətləri
 
Sahibə PAŞAYEVA – AMEA Folklor İnstitutu - İslam həmrəyliyi, Multikulturalizm və sufizm
 
Pakizə ZAKİROVA - AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəz, ADPU-nun Şəki filialı -  Arif Abdullazadənin yaradıcılığında Türkiyə mövzusu
 
Ayşən ZEYNALLI - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – Sovet İttifaqının türk yazar Əhməd Cavada repressiya zərbəsi
 

Özəl Xəbər
Son şərhlər
Siz də yazın
SİZ DƏ YAZIN